دکتر گلچین جباری


دکترای عمومی از دانشکاه علوم پزشکی تبریز

دکترای تخصصی درمان ریشه دندان ( اندودنتیست) از دانشگاه علوم پزشکی تبریز