دکتر مهرناز صدیقی شمامی


دکترای عمومی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

دکترای تخصصی پریودنتیکس از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان